BEZPIECZNA PRACA PODKUWACZA - fragment

Kowal jest członkiem zespołu, który hoduje konie.
To kowal rozdaje medale!

    "Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy", czytamy w 66 artykule Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Specyfika zawodu podkuwacza polega na tym, że o to prawo każdy podkuwacz powinien zabiegać samodzielnie. Ponosi on bowiem konsekwencje swojej pracy i jeśli zgodzi się pracować w warunkach niebezpiecznych, to bierze za to wszelką odpowiedzialność. Niniejsza praca ma na celu przybliżenie wybranych zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy podkuwacza. By ten, mając pełną świadomość zagrożeń, mógł je w miarę możliwości minimalizować. Ważne jest też zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi, którym podlega każdy pracownik. Według Rozporządzenia Ministra Pracy z dn. 28.05.1996, powinien on odbyć szkolenia bhp, czyli: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe oraz w dalszej pracy szkolenia okresowe. Celem tych szkoleń jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie:
• kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp,
• identyfikacji i oceny zagrożeń związanych z wykonywanymi czynnościami
     (ocena ryzyka zawodowego),
• metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia,
• postępowania w razie wypadków oraz sytuacji zagrożeń

Dyscyplina jest matką bezpieczeństwa i siostrą sukcesu.Strona 1  Strona 8  Strona 12 

Strona główna